La Fundació realitza el Test de Torrance

La Fundació està realitza el "Test de Torrance" per avaluar l'impacte del seu itinerari a les escoles de primaria

La Fundació per a la Creativació està realitza el "Test de Torrance" per avaluar l'impacte del seu itinerari a les escoles de primaria. 

D'aquesta manera fa un pas més en l'objectiu de mesurar la incidència dels programes que s'estan duent a terme a les escoles. Aquest exercici servirà per obtenir dades que s'utilitzaran per millorar en els aspectes pertinents.

El "Test de Torrance" és un test de prestigi internacional que s'utilitza per mesurar el nivell de creativitat dels nens. Es realitza un test a principi de curs i un al final per veure l'evolució del nen durant el curs en qüestió. Es basa en una sèrie d'exercicis on els nens han de completar figures inacabades de la manera més original possible. Podeu trobar més informació sobre el test en aquest link: "Torrance Test of Creative Thinking"

En total, s'han realitzat 100 testos amb alumnes que realitzen el programa i 100 testos amb alumnes "control", nens i nenes que no fan el programa. Finalment es comprovarà si hi ha diferencies entre ells per avaluar l'eficiència del programa.

  • Test de Torrance