Definicions de la Creativació

Què és la Creativació?

creativació f. Neologisme resultant de la unió dels conceptes creativitat i innovació, mitjançant la formació d’un acrònim amb les dues paraules. Es refereix a l’acció d’emprar la creativitat per convertir-la sistemàticament en innovació. Terme ideat per Josep Lagares.

creativar v. intr.Acte o acció de portar a terme un procés de creativació per resoldre de forma divergent un repte o problema.|| Capacitat de crear, origen de la innovació,  condició necessària però no suficient per innovar.

creativador -a adj. Que practica, comparteix i promou la creativació.  Organització creativadora . Organització que promou la creativitat de tots els seus membres mitjançant l’ús de tècniques que la fomenten i que disposa d’una metodologia per convertir sistemàticament les idees en valor. f. Persona que denota creativitat.

creativació, fundació per a la  f. Fundació sense ànim de lucre que té la missió d’“Actuar per desenvolupar i difondre la Creativitat i la Innovació en l’àmbit educatiu” amb l’objectiu de “Dotar les noves generacions de la capacitat i motivació necessàries per contribuir al canvi i transformació futurs de la nostra societat i a la seva pròpia realització personal.”

creativitat f. Capacitat de crear, innata en totes les persones però que en molts casos es manté inactiva i que cal educar a fi de desenvolupar-la.

crear (del llat. creāre) v. tr. Fer del no res.  Establir, fundar, introduir per primera vegada alguna cosa; fer-la néixer o donar-li vida.